Aktualności

Sprawozdanie z przejrzystości działania

Szanowni Państwo, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy Nr 537/2014, wymogami ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz zgodnie ze stosowaną przez Agencję Biegłych Rewidentów "BADEX" Spółka z o.o. z siedzibą w Opolu polityką przejrzystości działania, przedstawiamy Państwu poniżej sprawozdanie z przejrzystości działania naszej Spółki, które zgodnie z przepisami są zobligowane do przygotowywania niniejszego sprawozdania.
Mamy nadzieję, że pozwoli ono zapoznać się ze sposobem funkcjonowania naszej Spółki, a także wzmocni wiarygodność usług świadczonych przez naszą Spółkę oraz pogłębi zaufanie wśród naszych klientów.

Sprawozdanie z przejrzystości 2019 r. znajduje się poniżej:
images/Sprawozdanie_z_przejrzystosci-2019r.pdf

Sprawozdanie z przejrzystości 2018 r. znajduje się poniżej:
images/pdf/Sprawozdanie_z_przejrzystoci_2018r.pdf

Ranking audytorów 2016

XV edycja  Rankingu Audytorów „Rzeczpospolitej” pokazała stabilną pozycję Agencji Biegłych Rewidentów „BADEX” Spółka z o.o. z Opola w gronie największych na rynku firm z branży.

W klasyfikacji ogólnej – Rankingu najlepszych firm audytorskich, nasza pozycja klasyfikuje się na wysokim 28 miejscu.

Wyniki tegorocznego rankingu uznajemy za duży sukces, którego autorem jest cały zespół pracowników i współpracowników Agencji Biegłych Rewidentów „BADEX” Spółka z o.o.

Wszystkim serdecznie dziękujemy.

 

Zarząd ABR „BADEX” Sp. z o.o.

 

 

RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Biegłych Rewidentów "BADEX" Spółka z o.o., ul. Reymonta 45, 45-072 OPOLE, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000031020. Przetwarzanie Państwa danych kontaktowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tzn. jest ono niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki, tj. kurierom, dostawcom usług IT, kancelariom prawnym. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikłych z umowy, na potrzeby której dane zostały zebrane. Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu wykonania swojego prawa należy skontaktować się z nami e-mailowo pod adres: badex @badex.com.pl.

Badanie sprawozdania finansowego

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone przez biegłego rewidenta to gwarancja standardu i jakości.

Dlaczego warto zlecić badanie sprawozdania finansowego biegłemu rewidentowi?

 • Sprawozdanie to zwięzły i zoptymalizowany dokument, który zawiera tylko niezbędne informacje.
 • Materiał jest przygotowany w sposób przejrzysty i przyjazny dla odbiorcy.
 • Informacje o firmie poddane są profesjonalnej ocenie.

Cel badania sprawozdania finansowego:

 • Ocena zgodności sprawozdania finansowego z obowiązującymi przepisami prawa i statutem jednostki
 • Ocena prawidłowości i rzetelności przedstawienia w sprawozdaniu finansowym wyniku działalności gospodarczej oraz sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki
 • Ocena ewentualnych zagrożeń jednostki.

Istota badania:

Istotą badania sprawozdania finansowego jest uzyskanie wystarczających dowodów, aby z dostateczną pewnością ocenić, czy księgi rachunkowe wraz z dowodami księgowymi, stanowiącymi podstawę dokonanych w nich zapisów, oraz sporządzone na podstawie ksiąg sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach są prawidłowe, a sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanej jednostki.

Badanie sprawozdań finansowych przeprowadzamy zgodnie z przepisami polskiego prawa w zakresie badania sprawozdań finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 351),
 • Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku (t.jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1421 z późn. zm.),
 • Krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania,
 • Zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów.

Zapraszamy do współpracy.

Więcej artykułów…

 1. Zakres świadczonych usług
 2. .