Aktualności

Sprawozdanie z przejrzystości działania

Szanowni Państwo, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy Nr 537/2014, wymogami ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz zgodnie ze stosowaną przez Agencję Biegłych Rewidentów "BADEX" Spółka z o.o. z siedzibą w Opolu polityką przejrzystości działania, przedstawiamy Państwu poniżej sprawozdanie z przejrzystości działania naszej Spółki, które zgodnie z przepisami są zobligowane do przygotowywania niniejszego sprawozdania.
Mamy nadzieję, że pozwoli ono zapoznać się ze sposobem funkcjonowania naszej Spółki, a także wzmocni wiarygodność usług świadczonych przez naszą Spółkę oraz pogłębi zaufanie wśród naszych klientów.

images/pdf/Sprawozdanie_z_przejrzystoci_2018r.pdf

 

RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Biegłych Rewidentów "BADEX" Spółka z o.o., ul. Reymonta 45, 45-072 OPOLE, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000031020. Przetwarzanie Państwa danych kontaktowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tzn. jest ono niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym zewnętrzne usługi dla spółki, tj. kurierom, dostawcom usług IT, kancelariom prawnym. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikłych z umowy, na potrzeby której dane zostały zebrane. Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu wykonania swojego prawa należy skontaktować się z nami e-mailowo pod adres: badex @badex.com.pl.

Badanie sprawozdania finansowego

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone przez biegłego rewidenta to gwarancja standardu i jakości.

Dlaczego warto zlecić badanie sprawozdania finansowego biegłemu rewidentowi?

 • Sprawozdanie to zwięzły i zoptymalizowany dokument, który zawiera tylko niezbędne informacje.
 • Materiał jest przygotowany w sposób przejrzysty i przyjazny dla odbiorcy.
 • Informacje o firmie poddane są profesjonalnej ocenie.

Cel badania sprawozdania finansowego:

 • Ocena zgodności sprawozdania finansowego z obowiązującymi przepisami prawa i statutem jednostki
 • Ocena prawidłowości i rzetelności przedstawienia w sprawozdaniu finansowym wyniku działalności gospodarczej oraz sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki
 • Ocena ewentualnych zagrożeń jednostki.

Istota badania:

Istotą badania sprawozdania finansowego jest uzyskanie wystarczających dowodów, aby z dostateczną pewnością ocenić, czy księgi rachunkowe wraz z dowodami księgowymi, stanowiącymi podstawę dokonanych w nich zapisów, oraz sporządzone na podstawie ksiąg sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach są prawidłowe, a sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanej jednostki.

Badanie sprawozdań finansowych przeprowadzamy zgodnie z przepisami polskiego prawa w zakresie badania sprawozdań finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2342 z poźn. zm),
 • Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku (t.jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1089),
 • Krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania,
 • Zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów.

Zapraszamy do współpracy.

Ranking audytorów 2016

XV edycja  Rankingu Audytorów „Rzeczpospolitej” pokazała stabilną pozycję Agencji Biegłych Rewidentów „BADEX” Spółka z o.o. z Opola w gronie największych na rynku firm z branży.

W klasyfikacji ogólnej – Rankingu najlepszych firm audytorskich, nasza pozycja klasyfikuje się na wysokim 28 miejscu.

Wyniki tegorocznego rankingu uznajemy za duży sukces, którego autorem jest cały zespół pracowników i współpracowników Agencji Biegłych Rewidentów „BADEX” Spółka z o.o.

Wszystkim serdecznie dziękujemy.

 

Zarząd ABR „BADEX” Sp. z o.o.

 

 

Zakres świadczonych usług

Agencja Biegłych Rewidentów „BADEX” Spółka z o.o. w Opolu jako firma audytorska  uprawniona do badania sprawozdań finansowych, świadczy usługi w zakresie:

Czynności rewizji finansowej – tj. usług atestacyjnych obejmujących:

 • Badanie sprawozdań finansowych,
 • Przeglądy sprawozdań finansowych,
 • Inne usługi atestacyjne określone przepisami prawa zastrzeżone do wyłącznej kompetencji biegłych rewidentów na przykład:
  - audyty projektów i programów unijnych,
  - badanie sprawozdań wyborczych,
  - badanie planu połączenia, podziału i przekształcenia spółek (art. 502, 537 i 559 KSH),
  - badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej (art. 312 KSH),
  - badanie sprawozdania z podwyższenia kapitału spółki akcyjnej (art. 431 KSH),
  - badanie rachunkowości oraz działalności spółki z o.o. na żądanie wspólnika (art.233 KSH),
  - opiniowanie ceny udziału w spółce z o.o. ( art. 182 KSH),
  - wycena akcji podlegających przymusowemu wykupowi ( art. 418 KSH),
  - badanie wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce akcyjnej (art. 449 KSH),
  - badanie sprawozdania zarządu w przypadku zamiaru nabycia przez spółkę akcyjną mienia od akcjonariuszy (art. 394 KSH),
  - badanie bilansu i rachunku zysków i strat spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki (art. 442 KSH).

Inne usługi:

 • Sporządzanie dokumentacji dotyczących cen transferowych,
 • Ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe,
 • Sporządzanie  business planów,
 • Opracowywanie regulaminów organizacyjnych i instrukcji finansowo-księgowych
 • Doradztwo finansowo-księgowe,
 • Doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
 • Doradztwo przy planowaniu i przeprowadzaniu kompleksowych transakcji gospodarczych takich jak połączenia, podziały oraz przekształcenia,
 • Audyty podatkowe,
 • Analizy w zakresie nowych przedsięwzięć gospodarczych pod kątem optymalizacji obciążeń podatkowych,
 • Wycena przedsiębiorstw,
 • Analizy finansowe i wskaźnikowe wybranych części działalności firmy.

 

 

 

 

Więcej artykułów…

 1. .