Aktualności

RODO

Administratorem danych osobowych jest Agencja Biegłych Rewidentów "BADEX" Spółka z o.o., ul. Reymonta 45, 45-072 OPOLE, e-mail: badex @badex.com.pl (zwana dalej "BADEX"). Informujemy, iż Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych. Dane osobowe gromadzone poprzez formularz kontaktowy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach kontaktowych, przy czym prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych rozumiany jest jako prawidłowa identyfikacja osoby zainteresowanej i udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane podane w tym celu będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu. Jednocześnie informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione pracownikom oraz współpracownikom BADEX, a także podmiotom współpracującym, na podstawie zawartych umów powierzenia, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych.

Ranking audytorów 2016

XV edycja  Rankingu Audytorów „Rzeczpospolitej” pokazała stabilną pozycję Agencji Biegłych Rewidentów „BADEX” Spółka z o.o. z Opola w gronie największych na rynku firm z branży.

W klasyfikacji ogólnej – Rankingu najlepszych firm audytorskich, nasza pozycja klasyfikuje się na wysokim 28 miejscu.

Wyniki tegorocznego rankingu uznajemy za duży sukces, którego autorem jest cały zespół pracowników i współpracowników Agencji Biegłych Rewidentów „BADEX” Spółka z o.o.

Wszystkim serdecznie dziękujemy.

 

Zarząd ABR „BADEX” Sp. z o.o.

 

 

Zakres świadczonych usług

Agencja Biegłych Rewidentów „BADEX” Spółka z o.o. w Opolu jako firma audytorska  uprawniona do badania sprawozdań finansowych, świadczy usługi w zakresie:

Czynności rewizji finansowej – tj. usług atestacyjnych obejmujących:

 • Badanie sprawozdań finansowych,
 • Przeglądy sprawozdań finansowych,
 • Inne usługi atestacyjne określone przepisami prawa zastrzeżone do wyłącznej kompetencji biegłych rewidentów na przykład:
  - audyty projektów i programów unijnych,
  - badanie sprawozdań wyborczych,
  - badanie planu połączenia, podziału i przekształcenia spółek (art. 502, 537 i 559 KSH),
  - badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej (art. 312 KSH),
  - badanie sprawozdania z podwyższenia kapitału spółki akcyjnej (art. 431 KSH),
  - badanie rachunkowości oraz działalności spółki z o.o. na żądanie wspólnika (art.233 KSH),
  - opiniowanie ceny udziału w spółce z o.o. ( art. 182 KSH),
  - wycena akcji podlegających przymusowemu wykupowi ( art. 418 KSH),
  - badanie wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce akcyjnej (art. 449 KSH),
  - badanie sprawozdania zarządu w przypadku zamiaru nabycia przez spółkę akcyjną mienia od akcjonariuszy (art. 394 KSH),
  - badanie bilansu i rachunku zysków i strat spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki (art. 442 KSH).

Inne usługi:

 • Sporządzanie dokumentacji dotyczących cen transferowych,
 • Ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe,
 • Sporządzanie  business planów,
 • Opracowywanie regulaminów organizacyjnych i instrukcji finansowo-księgowych
 • Doradztwo finansowo-księgowe,
 • Doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
 • Doradztwo przy planowaniu i przeprowadzaniu kompleksowych transakcji gospodarczych takich jak połączenia, podziały oraz przekształcenia,
 • Audyty podatkowe,
 • Analizy w zakresie nowych przedsięwzięć gospodarczych pod kątem optymalizacji obciążeń podatkowych,
 • Wycena przedsiębiorstw,
 • Analizy finansowe i wskaźnikowe wybranych części działalności firmy.

 

 

 

 

Badanie sprawozdania finansowego

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone przez biegłego rewidenta to gwarancja standardu i jakości.

Dlaczego warto zlecić badanie sprawozdania finansowego biegłemu rewidentowi?

 • Sprawozdanie to zwięzły i zoptymalizowany dokument, który zawiera tylko niezbędne informacje.
 • Materiał jest przygotowany w sposób przejrzysty i przyjazny dla odbiorcy.
 • Informacje o firmie poddane są profesjonalnej ocenie.

Cel badania sprawozdania finansowego:

 • Ocena zgodności sprawozdania finansowego z obowiązującymi przepisami prawa i statutem jednostki
 • Ocena prawidłowości i rzetelności przedstawienia w sprawozdaniu finansowym wyniku działalności gospodarczej oraz sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki
 • Ocena ewentualnych zagrożeń jednostki.

Istota badania:

Istotą badania sprawozdania finansowego jest uzyskanie wystarczających dowodów, aby z dostateczną pewnością ocenić, czy księgi rachunkowe wraz z dowodami księgowymi, stanowiącymi podstawę dokonanych w nich zapisów, oraz sporządzone na podstawie ksiąg sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach są prawidłowe, a sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanej jednostki.

Badanie sprawozdań finansowych przeprowadzamy zgodnie z przepisami polskiego prawa w zakresie badania sprawozdań finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2342 z poźn. zm),
 • Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku (t.jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1089),
 • Krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania,
 • Zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów.

Zapraszamy do współpracy.