Oferta


Posiada bardzo duże doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych i oferuje swoje usługi na najwyższym profesjonalnym poziomie.

Do badania sprawozdań uprawnia nas wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr ewid. 334 prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Firma współpracuje z około 25 biegłymi rewidentami.
Doświadczenie zawodowe  zatrudnionych biegłych rewidentów oraz współpraca z innymi specjalistami /prawnikami, informatykami, doradcami podatkowymi/, pozwalają nam zaoferować swoje usługi na najwyższym poziomie profesjonalnym.

Celem zagwarantowania wysokiej jakości badania sprawozdań finansowych i wyeliminowania ewentualnych błędów, stosujemy weryfikację dokumentacji z badania przez wyspecjalizowanych biegłych rewidentów przed jej przekazaniem jednostkom.

Na życzenie organów nadzorujących działalność jednostek  uczestniczymy bezpośrednio w posiedzeniach tych organów referując wyniki badania i udzielając przedmiotowych informacji.

W ramach umowy o badanie sprawozdania finansowego zapewniamy możliwość uzyskania nieodpłatnych konsultacji i wyjaśnień ewentualnych problemów bądź wątpliwości, w trakcie trwania umowy.


Oferujemy usługi w zakresie:

 • badania i przeglądy sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych)
 • przeprowadzanie audytów środków unijnych
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • doradztwo podatkowe, finansowo – księgowe
 • opracowywanie dokumentacji dotyczącej cen transferowych
 • konsultacje z zakresu rachunkowości, finansów i rozliczeń budżetowych
 • sporządzanie analiz i ekspertyz finansowo – księgowych
 • opracowywanie regulaminów organizacyjnych i instrukcji finansowo-księgowych
 • opracowywanie polityk rachunkowości
 • wyceny składników majątkowych
 • doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości
 • prowadzenie aplikacji kandydatów na biegłych rewidentów
 • szkolenia z zakresu rachunkowości i finansów.