Aktualności

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone przez biegłego rewidenta to gwarancja standardu i jakości.

Dlaczego warto zlecić badanie sprawozdania finansowego biegłemu rewidentowi?

  • Sprawozdanie to zwięzły i zoptymalizowany dokument, który zawiera tylko niezbędne informacje.
  • Materiał jest przygotowany w sposób przejrzysty i przyjazny dla odbiorcy.
  • Informacje o firmie poddane są profesjonalnej ocenie.

Cel badania sprawozdania finansowego:

  • Ocena zgodności sprawozdania finansowego z obowiązującymi przepisami prawa i statutem jednostki
  • Ocena prawidłowości i rzetelności przedstawienia w sprawozdaniu finansowym wyniku działalności gospodarczej oraz sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki
  • Ocena ewentualnych zagrożeń jednostki.

Istota badania:

Istotą badania sprawozdania finansowego jest uzyskanie wystarczających dowodów, aby z dostateczną pewnością ocenić, czy księgi rachunkowe wraz z dowodami księgowymi, stanowiącymi podstawę dokonanych w nich zapisów, oraz sporządzone na podstawie ksiąg sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach są prawidłowe, a sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanej jednostki.

Badanie sprawozdań finansowych przeprowadzamy zgodnie z przepisami polskiego prawa w zakresie badania sprawozdań finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 351),
  • Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku (t.jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1421 z późn. zm.),
  • Krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania,
  • Zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów.

Zapraszamy do współpracy.